close icon
Welkom bij Copykrea

We hebben ontdekt dat u van een andere locatie bladert naar degene die overeenkomt met deze website. We hebben geen website voor het land waar u ons van bezoekt, maar we hebben een wereldwijde website. Bevestig welke site u wilt bezoeken.


Privacybeleid

Wij hechten aan uw privacy. Lees ons beleid zorgvuldig

Uitgebreide informatie over gegevensbescherming

De entiteit eCommProjects Internet S.L. voldoet aan de in de Europese Unie geldende regelgeving inzake privacy en bescherming van persoonsgegevens, met name met betrekking tot Verordening (EU) 679/2016, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en LO 3/2018, van 5 december, Bescherming van Persoonsgegevens en waarborging van digitale rechten (LOPDGDD).

De systemen van eCommProjects Internet S.L. zijn ontworpen rekening houdend met het belang van de fundamentele rechten van de mensen van wie informatie wordt verwerkt, in het bijzonder de rechten op privacy en persoonlijke eer. Hiertoe voldoet de entiteit eCommProjects Internet S.L. ook aan wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel.

In overeenstemming met de huidige regelgeving wordt toestemming van kinderen jonger dan 13 jaar niet als geldig beschouwd in het kader van diensten van de informatiemaatschappij en is toestemming van ouders of wettelijke voogden vereist wanneer de toestemming wordt gegeven door minderjarigen tussen 13 en 18 jaar.

In geen geval zal de entiteit eCommProjects Internet S.L. minderjarigen om informatie vragen over de sociaal-economische situatie van hun ouders of voogden, of om andere persoonlijke informatie die niet essentieel is voor de dienstverlening.

De informatie over gegevensbescherming waarvan de personen wier gegevens door eCommProjects Internet S.L. worden verwerkt op de hoogte moeten zijn, wordt hieronder nader toegelicht.

Verantwoordelijk voor persoonsgegevens

De door eCommProjects Internet S.L. opgeslagen persoonsgegevens vallen onder de verantwoordelijkheid van:

Verwerkte persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door eCommProjects Internet S.L. worden verwerkt zijn:

In het geval dat een van deze gegevens niet wordt verstrekt door de belanghebbende, kan dit de continuïteit van de relatie tussen de entiteit en de belanghebbende verhinderen.

In elk geval zijn de persoonsgegevens die de entiteit verwerkt het minimum en essentieel om het overeenkomstige doel te bereiken. (Zie de volgende paragraaf).

Doel waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt

Bij eCommProjects Internet S.L. kunnen wij de door belanghebbenden verstrekte gegevens verwerken om:

Bewaringstermijn gegevens

Persoonsgegevens worden door eCommProjects Internet S.L. bewaard binnen de grenzen die door de huidige wetgeving op basis van de verleende diensten zijn vastgesteld, zolang de commerciële relatie in stand wordt gehouden en/of gedurende de tijd dat er enige aansprakelijkheid uit deze relatie kan voortvloeien. Aan het einde van de periode worden de gegevens vernietigd en worden alleen die gegevens bewaard die essentieel zijn voor de uitoefening van toekomstige aanspraken.

Legitimatie voor de verwerking van persoonsgegevens

De verwerking van uw persoonsgegevens door eCommProjects Internet S.L. vindt plaats ondersteund door een of meer van de volgende legitimaties:

Ontvangers van uw persoonsgegevens

De ontvangers van uw persoonsgegevens, indien van toepassing in uw geval als klant of webgebruiker, zullen altijd plaatsvinden in het kader van een legitieme opdracht die in een contract is vastgelegd. Deze overdrachten vinden plaats wanneer zij noodzakelijk zijn om de door de betrokkene gecontracteerde dienst te verlenen of zijn ervaring te verbeteren.

Bovendien kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere bedrijven van de Integra Media Group om u de beste service te kunnen bieden. Indien u eveneens uw ondubbelzinnige en uitdrukkelijke toestemming geeft, kunnen deze bedrijven uw persoonsgegevens verwerken om u aanbiedingen en reclameboodschappen toe te sturen.

De gegevens die eCommProjects Internet S.L. verzamelt van de gebruikers van haar website zijn de volgende:

Het bedrijf dat in dit geval uw persoonsgegevens kan verkrijgen omdat het eCommProjects Internet S.L. assistentie verleent bij het onderhouden van deze pagina is Integra Media Digital S.L., dat deel uitmaakt van de IntegraMedia Group.

Als u meer wilt weten over degenen die belast zijn met de verwerking van persoonsgegevens, van andere categorieën belanghebbenden die geen webgebruikers zijn omdat u tot een van hen behoort (u bent klant, werknemer, leverancier, enz.), laat het ons dan weten op het volgende e-mailadres: [email protected].

Toewijzingen aan derde landen buiten de Europese Unie zijn niet voorzien.

Profilering

In eCommProjects Internet S.L. worden geautomatiseerde profielen aangemaakt met uitsluitend de gegevens van webgebruikers. Hierdoor kent de entiteit de gemiddelde kenmerken van de gebruikers van de pagina om een digitale ervaring aan te bieden die beter op hun behoeften is afgestemd.

Rechten op uw persoonsgegevens

De belanghebbenden hebben het recht bevestigd te krijgen of eCommProjects Internet S.L. hun persoonsgegevens behandelt of niet. Bovendien hebben de betrokkenen het recht op toegang tot hun persoonsgegevens, op rectificatie van hun onjuiste gegevens of eventueel op verwijdering daarvan. In bepaalde omstandigheden kunnen de betrokkenen ook verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens en om overdraagbaarheid van deze gegevens aan een andere entiteit.

In het geval dat zich bijzondere omstandigheden voordoen in de situatie van de betrokkene, kan deze zich ook verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens door eCommProjects Internet S.L., hetgeen de onmiddellijke stopzetting van de verwerking van zijn persoonsgegevens en de vernietiging van deze gegevens impliceert, indien de betrokkene dit wenst.

Bovendien hebben belanghebbenden het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op dit gebied, het Spaanse Bureau voor gegevensbescherming, wanneer zij van mening zijn dat hun rechten inzake gegevensbescherming zijn geschonden. Meer informatie is te vinden op www.aepd.es

In het geval dat een belanghebbende zijn gegevensbeschermingsrechten wil uitoefenen, moet hij contact opnemen met eCommProjects Internet S.L. op het volgende postadres: C/Azorín 140, 24010 León, León (Spain).

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar het adres [email protected], waarvan u een aanvraagformulier ontvangt om uw rechten uit te oefenen en het verschuldigde antwoord binnen een termijn van maximaal een maand. Er zij aan herinnerd dat eCommProjects Internet S.L. voor de uitoefening van gegevensbeschermingsrechten het recht heeft de identiteit van de aanvrager te verifiëren.

De entiteit eCommProjects Internet S.L. behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen om het aan te passen aan toekomstige wijzigingen die kunnen plaatsvinden.

Dit Privacybeleid is actueel vanaf 10 mei 2021.

Contactgegevens om uw rechten uit te oefenen:

eCommProjects Internet S.L. C/Azorín 140 - 24010 León, León (Spain). Email: [email protected]

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming: [email protected]