close icon
Welkom bij Copykrea

We hebben ontdekt dat u van een andere locatie bladert naar degene die overeenkomt met deze website. We hebben geen website voor het land waar u ons van bezoekt, maar we hebben een wereldwijde website. Bevestig welke site u wilt bezoeken.


Voorwaarden

Zie onze algemene voorwaarden

Het gebruik of contracteren van diensten bij Copykrea impliceert het lezen en accepteren van de volgende algemene voorwaarden:

Aanvaarding en beschikbaarheid van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden regelen elke juridische relatie die voortvloeit uit de contractuele processen die worden uitgevoerd tussen de gebruikers of klanten van de website gelegen op de url copykrea.be, eigendom van eCommProjects Internet S.L..

Door deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden, verklaart de klant dat hij de vereiste handelingsbekwaamheid heeft in het land waarvan hij onderdaan is, zijnde deze leeftijd in Spain 18 jaar. Indien de klant een rechtspersoon zou zijn, verklaart de natuurlijke persoon die namens hem optreedt, onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid over de overeenkomstige vertegenwoordigingsbevoegdheid te beschikken.

De klant aanvaardt uitdrukkelijk de Algemene Voorwaarden vanaf het moment dat hij de dienst gebruikt of contracteert en is erdoor gebonden. Dit document kan te allen tijde door de klant worden afgedrukt en bewaard.

In geval van twijfel van de gebruiker of klant over deze Algemene Voorwaarden, stelt eCommProjects Internet S.L. het telefoonnummer +34 987 80 85 73 en het e-mailadres [email protected] beschikbaar om contact met ons op te nemen.

De gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in deze website correct te gebruiken en geen van de door de handelaar aangeboden diensten te gebruiken voor onder meer een van de volgende doeleinden:

Toepasselijke normen

De overeenkomsten die via deze website worden gesloten, zijn onderworpen aan Richtlijn 2011/83/EU, de wijzigingsrichtlijn (EU) 2019/2161 en Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993, alsmede aan de overige nationale voorschriften die betrekking hebben op de algemene contractvoorwaarden, de verdediging van consumenten en gebruikers en de elektronische handel. Evenzo zal Verordening (EU) 2016/679, van 27 april, algemene gegevensbescherming en andere ter zake geldende regelgeving van toepassing zijn. Ook de verordening met betrekking tot betalingsdiensten en andere toepasselijke financiële aangelegenheden, alsmede de regelgeving met betrekking tot intellectuele-eigendomsrechten.

Wijziging van de Algemene Voorwaarden

eCommProjects Internet S.L. kan, zonder voorafgaande kennisgeving, deze Algemene Voorwaarden wijzigen om de via het web aangeboden diensten te verbeteren, zonder dat deze wijziging in ieder geval met terugwerkende kracht gevolgen kan hebben voor reeds gesloten overeenkomsten.

Met de publicatie van de Algemene Voorwaarden op de website copykrea.be worden deze wijzigingen geacht te zijn meegedeeld aan de klanten of gebruikers.

Beschrijving van de diensten

De kenmerken van de diensten die Copykrea via het web of per telefoon aanbiedt en verhandelt, zijn gedetailleerd in de configurator waarin elk ervan is opgenomen. Indien er specifieke voorwaarden zijn voor het contracteren van een van deze diensten, worden deze gespecificeerd en gedetailleerd in de sectie die verwijst naar de specifieke dienst.

Elektronische aanbestedingsprocedure

Om een bestelling te plaatsen in Copykrea moet u de volgende stappen uitvoeren:

Let op: als u met een bankpas of creditcard betaalt, wordt het bedrag in rekening gebracht zodra het aankoopproces is voltooid.

Prijs

Alle prijzen vermeld in copykrea.be zijn inclusief BTW die van kracht is op het moment van aankoop.

In bepaalde beoordeelde gevallen kan de exacte prijs die aan de klant in rekening wordt gebracht de betaling van verzendkosten met zich meebrengen, die worden gespecificeerd op onze pagina met leveringsvoorwaarden (zie hier). Op dezelfde manier kan de klant bij het bekijken van uw mandje nadat u een document hebt toegevoegd en de kenmerken van uw bestelling hebt geselecteerd, beschikken over alle relevante informatie betreffende de verzendkosten. In het geval van een discrepantie tussen de aangegeven prijs voor verzendkosten in het betreffende gedeelte van de website en de prijs die is aangegeven op het moment dat de bestelling wordt afgerond in het winkelwagentje, prevaleert altijd de prijs die is aangegeven op het einde van de bestelling (winkelwagentje).

Verzenden

In Copykrea kunt u alleen afdrukken maken die wij in ons productiecentrum kunnen aannemen en dus binnen een redelijke termijn kunnen leveren.

Wat betreft de formulieren, voorwaarden en verzendkosten, zal worden gevolgd wat is weergegeven in de overeenkomstige sectie van onze website (zie hier).

Vanuit het bedrijf zullen wij er alles aan doen dat de transportbedrijven de vastgestelde termijnen naleven. Echter, in het geval dat om redenen buiten de controle van eCommProjects Internet S.L. deze niet worden nagekomen, zijn wij in geen geval verantwoordelijk voor de vertraging en worden de verzendkosten dus niet terugbetaald.

De bestelling wordt geacht te zijn geleverd wanneer de afleverbon is ondertekend in de systemen van het koeriersbedrijf.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele extra kosten afkomstig van de douane.

Garantie en retourneren

Bij Copykrea kun je binnen [[RETURN_DAYS]] kalenderdagen na ontvangst van je bestelling aanspraak maken op vervanging of terugbetaling.

Je kunt je bestelling niet meer annuleren of wijzigen zodra de productie in onze werkplaats is gestart.

Klik hier voor meer informatie over ons garantie- en retourbeleid

Gebruik van de dienst en verantwoordelijkheden

eCommProjects Internet S.L. staat niet garant voor de permanente beschikbaarheid van de aangeboden diensten en is vrijgesteld van elke vorm van verantwoordelijkheid voor mogelijke schade en/of verliezen die zouden kunnen worden veroorzaakt, bij wijze van voorbeeld maar niet exclusief, als gevolg van fouten of weglatingen in de inhoud, gebrek aan beschikbaarheid, overdracht van virussen of enig ander technologisch schadelijk programma of materiaal dat uw computerapparatuur kan aantasten als gevolg van het gebruik van deze webpagina. Alle maatregelen die zij nodig acht zullen echter worden genomen om dit soort situaties zoveel mogelijk te voorkomen.

Ook is eCommProjects Internet S.L. niet verantwoordelijk voor vertraging of niet-nakoming van de aangegane verplichtingen als gevolg van overmacht, zoals een staking, oproer, terroristische aanslag, oorlog, epidemie, brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving of andere natuurrampen, enz.

eCommProjects Internet S.L. is niet verantwoordelijk voor de acties of inhoud van de bestellingen gemaakt door haar gebruikers of derden die intellectuele en industriële eigendomsrechten, bedrijfsgeheimen, het recht op eer, privacy en zelfbeeld kunnen schenden, acties die oneerlijke concurrentie en / of illegale reclame inhouden, evenals de schending van de rest van de huidige regelgeving op elk gebied. Evenzo is eCommProjects Internet in geen geval verantwoordelijk voor schade die kan voortvloeien uit het illegale of oneigenlijke gebruik van deze website.

eCommProjects Internet S.L. U kunt weigeren inhoud af te drukken of te reproduceren die naar uw mening in strijd is of kan zijn met fundamentele rechten en openbare vrijheden, tegen intellectuele eigendomsrechten, die van criminele, xenofobe, terroristische of discriminerende aard is of kan zijn op basis van ras, geslacht , religie of overtuigingen, die van pornografische aard is of geweld bepleit, een bedreiging vormt voor de jeugd of kindertijd, de openbare orde of veiligheid of die om enige andere reden niet geschikt is voor reproductie.

De gebruiker verklaart verantwoordelijk te zijn voor de documenten die hij bestelt om te printen en verklaart dat hij het recht heeft om deze te reproduceren, te kopiëren en/of te verspreiden, met volledige inachtneming van de intellectuele en industriële eigendomsrechten van derden, waarbij hij eCommProjects Internet S.L. vrijstelt van elke verantwoordelijkheid voor schending van deze rechten.

eCommProjects Internet S.L. verplicht zich tot geheimhouding, niet openbaar te maken of te verhandelen met de bestanden/documenten die ter beschikking worden gesteld aan de klant voor de uitvoering van de opdracht. De bestanden zullen worden vernietigd binnen 90 dagen na de datum waarop het werk door de klant of gebruiker is aangevraagd.

Uitsluitingsrecht

Copykrea behoudt zich, zonder voorafgaande kennisgeving, het recht voor de toegang tot het portaal te ontzeggen of in te trekken aan gebruikers of klanten die zich niet houden aan de Algemene Voorwaarden vermeld in deze sectie.

Nietigheid en ongeldigheid van de clausules

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of onverbindend zou worden verklaard, zal deze nietigheid of onverbindendheid slechts deze bepaling of het gedeelte daarvan dat nietig of onverbindend is, aantasten, waarbij de Algemene Voorwaarden voor het overige in stand blijven en deze bepaling, of het aangetaste gedeelte daarvan, als niet gemaakt wordt beschouwd.

Toepasselijke voorschriften, geschillenregeling en bevoegdheid

De regelgeving die van toepassing is op deze overeenkomst is Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013, waarvoor eCommProjects Internet S.L. de online geschillenbeslechting beschikbaar stelt aan websitegebruikers via de volgende link: (klik hier).

Klachtenformulieren

Wij hebben klachtenformulieren beschikbaar voor klanten, die fysiek op de zetel van het bedrijf kunnen worden aangevraagd en op de zetel zelf kunnen worden aangeboden of online via de volgende link: (klik hier).