close icon
Welkom bij Copykrea

We hebben ontdekt dat u van een andere locatie bladert naar degene die overeenkomt met deze website. We hebben geen website voor het land waar u ons van bezoekt, maar we hebben een wereldwijde website. Bevestig welke site u wilt bezoeken.


Wettelijke kennisgeving

Al onze wettelijke voorwaarden vindt u hier

Algemene informatie om te voldoen aan de verplichtingen van Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel.

Bedrijfsnaam: eCommProjects Internet S.L.
CIF: ES B24711269
Adres: C/Azorín 140, 24010 León, León, Spain
Email: [email protected]
Telefoon: +34 987 80 85 73
Registergegevens: Inschrijving in het handelsregister van León, deel 1324, bladzijde 180, bladnummer LE-25015, 1ste inschrijving.

eCommProjects Internet S.L. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het onjuiste, ongeschikte, oneigenlijke of illegale gebruik door derden van de informatie op de internetpagina's van Copykrea.

Ook kunnen de internetpagina's van Copykrea links bevatten naar andere pagina's van derden die eCommProjects Internet S.L. en Copykrea niet kunnen controleren en waarvoor zij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud die op deze pagina's kan staan. Het bestaan van deze links impliceert geen enkele vorm van associatie, fusie of participatie met de verbonden entiteiten.

eCommProjects Internet S.L. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of informatie die door derden op onze website copykrea.be wordt gepubliceerd. In overeenstemming met de geldende wetgeving stelt eCommProjects Internet S.L. zich echter ter beschikking van de wettelijk bevoegde autoriteiten, die meewerken aan de onderbreking of, in voorkomend geval, intrekking van inhoud die in strijd kan zijn met nationale of internationale wetgeving, de rechten van derden kan schenden of in strijd kan zijn met de goede zeden of de openbare orde. Evenzo, in het geval dat een gebruiker meent dat er inhoud op de website staat die onder de verdienstelijke kwalificatie valt, verzoeken wij u ons onmiddellijk op de hoogte te stellen via de hierboven vermelde contactmethoden.

Het bedrijf eCommProjects Internet S.L. is de eigenaar van alle inhoud van de website of heeft in voorkomend geval een licentie of machtiging van de eigenaar. De ongeoorloofde reproductie, distributie, commercialisering of transformatie van de inhoud van de website vormt een inbreuk op de intellectuele en industriële eigendomsrechten en kan aanleiding geven tot gerechtelijke of buitengerechtelijke acties die kunnen overeenkomen met de houders van de rechten voor de verdediging daarvan.

Om toegang te krijgen tot sommige diensten en/of producten die via de website worden aangeboden, moet u enkele persoonsgegevens verstrekken. Wij informeren u dat eCommProjects Internet S.L. voldoet aan de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. U kunt alle informatie hierover vinden op de pagina "Privacybeleid" van onze website (bekijk hier het Privacybeleid).

Voor elk type contract met Copykrea informeren wij u over de voorwaarden op de pagina "Algemene voorwaarden" van onze website (bekijk hier de Algemene voorwaarden).

Intellectuele en industriële eigendom

Alle inhoud op de website is eigendom van eCommProjects Internet S.L. of aan haar toegewezen door een derde partij; in ieder geval zijn zij beschermd door de regelgeving inzake intellectuele en industriële eigendom.

De reproductie, transmissie, vertaling, distributie, aanpassing, beschikbaarstelling, of enige andere exploitatie en/of wijziging, geheel of gedeeltelijk, is verboden zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van eCommProjects Internet S.L. van enige inhoud op de website, zowel die welke eigendom is van eCommProjects Internet S.L., als die welke aan haar is toegewezen door een derde partij. Het gebruik van deze webpagina verleent geen rechten op de afbeeldingen, teksten, documenten, foto's, tekeningen, grafische voorstellingen, enz. van de producten die erin worden verkocht of op merken, handelsnamen, logo's of enig ander onderscheidend teken dat erin wordt gebruikt.

In geen geval is eCommProjects Internet S.L. verantwoordelijk voor het onjuiste of oneigenlijke gebruik dat een derde maakt van de bestaande inhoud op deze website of voor de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien.

Het bedrijf verleent geen licentie of machtiging voor het gebruik van zijn intellectuele en industriële eigendomsrechten of enig ander eigendom of recht met betrekking tot de website, de diensten of de inhoud ervan.

Kwaliteitsbeleid

eCommProjects Internet S.L. is een bedrijf dat zich toelegt op het leveren van geavanceerde diensten in verschillende industriële sectoren op nationaal en internationaal niveau:

- "Internethandel en groot- en detailhandel in accessoires en verbruiksartikelen voor: computers, school- en kantoorbenodigdheden, en erotische en aanverwante producten. Online kopieerservice."

Als instrument voor de toepassing van haar kwaliteitsbeleid neemt zij een Managementsysteem aan in overeenstemming met het strategisch beleid van de onderneming, volgens de UNE-EN ISO-referentienorm 9001:2015. Evenzo stelt zij de periodieke controle van het beheersysteem in, door middel van kwaliteitsaudits, volgens de referentienorm om uiteindelijk de officiële erkenning te verkrijgen van een geaccrediteerde certificatie-instelling.

Als voortzetting van het traject van eCommProjects Internet S.L. en om te beantwoorden aan de verwachtingen van haar klanten en andere belanghebbenden, bevordert het management de kwaliteit die aanwezig is in al haar activiteiten door te doen alsof:

In die zin stelt de directie van eCommProjects Internet S.L. de volgende richtlijnen en verbintenissen vast:

Het management van eCommProjects Internet S.L. zal zorgen voor de juiste uitvoering, prestaties en voortdurende verbetering van de effectiviteit en capaciteit van het managementsysteem om de verwachte resultaten op alle gebieden en activiteiten van de organisatie te bereiken, door de nodige middelen ter beschikking te stellen.

De specifieke kwaliteitsdoelstellingen maken deel uit van de algemene doelstellingen van eCommProjects Internet S.L., die elk jaar worden vastgesteld en worden gedetailleerd in specifieke plannen of programma's voor het bereiken ervan, met omschrijving van degenen die ervoor verantwoordelijk zijn, uitvoeringstermijnen en middelen die nodig zijn om ze te bereiken.

De uitvoering van dit beleid is de verantwoordelijkheid van alle leden van het bedrijf, te beginnen met de directie. Opdat het wordt begrepen, toegepast en bijgewerkt, verbindt de Directie zich ertoe het bekend te maken, zodat alle personen in de organisatie of ermee verbonden, op elk niveau, over de nodige informatie en opleiding beschikken om hun activiteiten uit te voeren in overeenstemming met wat in het Managementsysteem is vastgelegd.

Adres van eCommProjects Internet S.L. per april 2024.

Licentie auteursrecht

De eCommProjects Internet S.L. heeft het kwaliteitslabel "Licensed Copy" van het Spaanse Centrum voor Reprografische Rechten (CEDRO), dat verklaart dat de documentatie die in Copykrea is afgedrukt, legaal is gereproduceerd.

Deze copyrightlicentie staat het afdrukken, fotokopiëren en scannen toe van auteursrechtelijk beschermde werken, zoals boeken, handleidingen of kranten- en tijdschriftartikelen.